Oferty pracy

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na  wolne stanowisko pracy – referenta do  spraw finansowo – księgowych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie

informacja- wyniki naboru 001

Ogłoszenie Nr S.2111.1.2020

Dyrektora

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie

z dnia 12.03.2020 r.

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458), ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- referent do spraw finansowo – księgowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

 1. Wymagania niezbędne.
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata na wyżej wymienionym stanowisku lub pokrewnym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych. Dz. U. z 2018r. poz. 1260)
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe.
 • dobra znajomość zagadnień z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, administracji samorządowej, podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń socjalnych, zamówień publicznych,
 • znajomość programu Płatnik, programu płacowego, systemu bankowości elektronicznej,
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • komunikatywność, operatywność, skrupulatność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy samodzielnej,
 • odpowiedzialność, rzetelność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, zestawień list płac, zestawień do przelewów, przelewów wynagrodzeń i przelewów potraceń z wynagrodzeń oraz prowadzenie kart wynagrodzeń.
 • Rozliczanie podatku od wynagrodzeń i sporządzanie informacji PIT.
 • Rozliczanie składek ZUS, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych w programie „Płatnik” i przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS.
 • Sporządzanie w programie „Płatnik” dokumentów zgłoszeniowych
  i wyrejestrowujących do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin i przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS. Sporządzanie zmian i korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
  w programie „Płatnik” i przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS.
 • Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników.
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań dotyczących wynagrodzeń.
 • Przygotowywanie zaświadczeń Rp-7.
 • Rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przy pomocy programu komputerowego.
 • Rozliczanie zużycia paliw płynnych używanych w samochodach służbowych.
 • Sporządzanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.
 • Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych pod względem procedury określonej regulaminem wewnętrznym i właściwymi przepisami prawa.
 • Ewidencja, zabezpieczenie i kontrola druków ścisłego zarachowania.
 • Sporządzanie przelewów bankowych dotyczących bieżących płatności.
 1. Informacja o warunkach pracy.
 • praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, budynek wielokondygnacyjny, schody, bez windy,
 • praca siedząca,
 • czas pracy: niepełny wymiar- przeciętnie 30 godzin tygodniowo,
 • stanowisko nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,
 • praca wymaga współpracy z systemem informatycznym powyżej 4 godzin dziennie.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • list motywacyjny,
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej- curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym lub kontynuowanym zatrudnieniu),
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); druk załączony do ogłoszenia,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę ubiegającą się na stanowisko.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście
w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie lub przesłać pocztą na adres szkoły: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referent do spraw finansowo- księgowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie”, w terminie do

23 marca 2020 r. do godz. 12.00.

Liczy się data dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do sekretariatu szkoły, a nie data nadania przesyłki na poczcie. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.jagiellonczyklasin.edu.pl) oraz na tablicy informacyjnej
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 27 marca 2020 r.
 2. Dokumenty aplikacyjne można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

w Łasinie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>